SERVEIS

Project Management

El Project Manager es pot definir com: “Qui protegeix els interessos del client identificant i aconsellant sobre els riscos en el procés de construcció”. Amb altres paraules “Els ulls de la Propietat”.

Participa en les diferents etapes del procés amb l’objectiu de tutelar els interessos de la Propietat en tot moment.

El paper de Project Manager és al mateix temps el d’investigador i conseller de la Propietat.

Ralfas Consulting participa en el Projecte a cadasuna de les tres fases fonamentals que es donen dins del paper del Project Management realitzant les següents tasques:

Fase depre-construcció

 • Transmissió dels requeriments de la propietat als diferents facultatius pel que fa a les necessitats d’ús de l’edifici segons l’activitat a desenvolupar.
 • Assessorament tècnic de les instal·lacions i materials de construcció tenint en compte el futur ús i manteniment de l’edifici.
 • Revisió tècnica del projecte.
 • Assessorament en la definició de l’estratègia de contractació i paquetització.
 • Inspecció de les licitacions realitzades per a la futura contractació de les obres i instal·lacions.

Fase deconstrucció

 • Monitorització de les instruccions i actuacions de la direcció facultativa.
 • Agilitzar les respostes tècniques a peu d’obra per evitar obstaculitzar la bona marxa dels treballs.
 • Auxiliar a la direcció facultativa en la direcció tècnica de l’obra.
 • Analitzar les possibles propostes de qualsevol canvi de el projecte d’execució per part de la direcció facultativa.
 • Seguiment del programa de construcció.

Fase desupervisió de la recepció

 • Inspecció final amb la direcció facultativa.
 • Verificar la documentació as-built.
 • Revisar les proves i posada en funcionament de les instal·lacions.
 • Assegurar l’existència d’un pla de manteniment i manual d’operació i ús de les instal·lacions.